Anand Karaj PK 1.1

Sodhi Taj Restaurant, Gurbir Singh
(559)-761-9641,559-321-6174