Anand Karaj PK 1.0

Sodhi Taj Restaurant (559)-761-9641